Pielęgniarka POZ

W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowisku Pielęgniarki POZ

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie medyczne – preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • ukończone kursy specjalistyczne z zakresu:
 • pielęgniarki środowiskowej; szczepień ochronnych, EKG,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi – w punkcie szczepień i/lub pobrań krwi
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość zasad i przepisów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętności budowania pozytywnych relacji zarówno z personelem jak i pacjentem,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy własnej jak i współdziałanie w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • chęć rozwoju i podnoszenia własnych kwalifikacji
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

Oferujemy:

 • atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienie
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • miłą atmosfera
 • wsparcie doświadczonych pracowników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do dnia 31 marca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@pljasien.pl, kontakt telefoniczny: 662 126 726  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przychodnię Lekarską „Jasień” Sp. z o.o., prosimy o umieszczenie i podpisanie następującej klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Przychodnię Lekarską „Jasień” Sp. z o.o.”


Informacja

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe (o ile jest to niezbędne do świadczenia pracy na określonym stanowisku). Umieszczenie danych dodatkowych wykraczających poza dane określone w Kodeksie Pracy jest równoznaczne ze zgodą Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych.

Oświadczenia dodatkowe

W przypadku umieszczenia w CV danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), prosimy o umieszczenie i podpisanie w nim następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

…..……………………………………………………..

(Podpis kandydata do pracy)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przychodnię Lekarską „Jasień” Sp. z o.o., prosimy o umieszczenie i podpisanie następującej klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Przychodnię Lekarską „Jasień” Sp. z o.o.”

…..……………………………………………………..

(Podpis kandydata do pracy)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Przychodnia Lekarska „Jasień” Sp. z o.o., ul. Kartuska 404, 80-125 Gdańsk, Tel: 58-322-11-51, e-mail: plj@post.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pljasien.pl
 3. Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i e) RODO oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w związku z przepisami m.in. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dobrowolna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz w przypadku zawarcia umowy o pracę – dodatkowo umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 7. Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Okres przechowywania danych: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą przechowywane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa / do momentu przedawnienia roszczeń.
 9. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i by możliwe było zawarcie umowy o pracę. Podanie przez Państwa pozostałych danych nieokreślonych Kodeksem Pracy jest dobrowolne.
 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.