Standard teleporady w POZ

TELEPORADA

Informacja o organizacji teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Przychodnia Lekarska Jasień Sp. z o.o. udziela świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1395 z późn. zm.) na podstawie poniższych zasad:

Informacje ogólne

 1. Teleporady udzielają Lekarz POZ, Pielęgniarka POZ oraz Położna POZ w zakresie swoich kompetencji.
 2. Teleporady udzielane są telefonicznie a w uzasadnionych przypadkach z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 3. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rejestracja

 1. Rejestracja na teleporady odbywa się na zasadach ogólnych tj. osobiście, przez osobę trzecią, telefonicznie pod numerem:
  Przychodnia Jasień – tel.  58 322 11 51 
  Przychodnia Jabłoniowa – tel.  58 333 44 21
  Przychodnia Borkowo – tel.  58 333 46 85
  bądź za pośrednictwem rejestracji elektronicznej  www.pljasien.pl.
 2. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji albo w terminie późniejszym ustalonym z pacjentem lub opiekunem prawnym.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, personel informuje pacjenta
  w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie) o zmianie tego terminu.

Przeprowadzenie teleporady

 1. W wyznaczonym terminie telefonicznie z pacjentem skontaktuje się osoba udzielająca świadczenia.
 2. W przypadku braku kontaktu z pacjentem osoba udzielająca teleporady podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 3. Jeżeli po trzykrotnej próbie osoba udzielająca teleporady nie skontaktuje się z pacjentem wizyta zostanie usunięta i pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.
 4. Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgormadzonych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 5. Osoba udzielająca teleporady na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej udziela świadczenia zdrowotnego i ustala czy teleporada jest wystarczająca dla zgłoszonego problemu zdrowotnego lub informuje pacjenta
  o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
 6. W trakcie teleporady pacjent ma prawo zgłosić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 7. W ramach teleporady lekarz może wystawić:
  1) e-receptę,
  2) e-skierowanie,
  3) e-zwolnienie,
  4) e-zlecenie na wyroby medyczne,
  5) zlecenie na badania dodatkowe w szczególności laboratoryjne lub obrazowe.
 8. W trakcie wizyty lub po jej zakończeniu za pomocą wiadomości sms na podany numer telefonu kontaktowego, lekarz przekaże kod do wystawionej e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia na wyroby medyczne w celu ich realizacji.
 9. W przypadku wystawienia zlecenia na badania obrazowe, laboratoryjne wykonywane poza Przychodnią Lekarską Jasień należy zgłosić się po oryginał dokumentu do rejestracji przychodni.
 10. W przypadku wystawienia zlecenia na badania obrazowe, laboratoryjne wykonywane
  w Przychodni Lekarskiej Jasień należy ustalić termin wizyty osobiście lub telefonicznie
  w Rejestracji przychodni.
 11. W przypadku pacjenta podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 świadczeń udziela się z zachowaniem standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 1749 z późn. zm.).

UWAGA! Wyjątki:

Świadczenia w formie teleporady nie przeprowadza się:

 1. W przypadku gdy Pacjent albo jego opiekun prawny nie wyrazi zgody na udzielenie świadczenia w tej formie z wyjątkiem:
  1) Wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie
  w wyroby medyczne oraz kontynuacje zaopatrzenia w wyroby medyczne bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym
  w dokumentacji medycznej.
  2) Wystawienia zaświadczenia.
 2. Podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, wskazanych
  w deklaracji wyboru,
 3. W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 4. W związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 5. Dzieci do 6 roku życia są przyjmowane przez lekarza wyłącznie osobiście z wyjątkiem:
  1) Porad kontrolnych w trakcie leczenia, ustalonych w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez zbadania fizykalnego.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to dostęp do historii udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wystawionych receptach, zwolnieniach i skierowaniach. Każdy pacjent może zalogować się do konta poprzez stronę www.pacjent.gov.pl

Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Odnośniki do stron internetowych dotyczących:

1. e-recepty                                        https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2. e-skierowania                                 https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

3. e-zwolnienia                                   https://pacjent.gov.pl/e-zwolnienie

4. e-zlecenia na wyroby medyczne   https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne

5. Konta Pacjenta IKP                       www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta