Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prabutach

Uprzejmie informujemy, iż świadczy usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz zapewnia kontynuację leczenia, osób nie wymagających hospitalizacji, również w stanach apalicznych – ubezpieczonych w NFZ.

Zapewniamy miłą, uprzejmą i fachową obsługę, domową atmosferę, korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, uroków otaczającego placówkę lasu oraz usytuowania, zapewniającego ciszę i spokój z dala od zgiełku miejskiego, sprzyjające rekonwalescencji.

Zasady przyjęcia do Zakładu obowiązują na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. poz 731 (Dz. U. Z 2008 r. nr 164 poz. 1027, z póź. zm. oraz art.33 a ust.2 z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

ZOL (administracja)
tel/fax 55 278 38 48;
lub 55 262 43 76;
kom 602 748 848

oddziały ZOL:
parter

tel. 55 278 27 09;
kom. 532 724 563
I piętro
tel. 55 278 24 06;
kom. 532 724 562

Poradnia Rehabilitacyjna
( 1300 )
tel 55 278 38 48

Pracownia
Fizjoterapii

( 1310 )
kom 784 900 881

Adres:
ul. Kuracyjna 37
82-550 Prabuty


 

INFORMACJA  dla CHORYCH, ich RODZIN; LEKARZY  POZ, SZPITALI,  PIELĘGNIAREK   ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH, MOPS

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prabutach, uprzejmie informuje, iż świadczy usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz zapewnia kontynuację leczenia, osób nie wymagających hospitalizacji, również w stanach apalicznych – ubezpieczonych w NFZ. Przeciwwskazaniem do umieszczenia w ZOL jest choroba nowotworowa, choroby psychiatryczne oraz uzależnienia.
Zapewniamy miłą, uprzejmą i fachową obsługę, domową atmosferę, korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, uroków otaczającego placówkę lasu oraz usytuowania, zapewniającego ciszę i spokój z dala od zgiełku miejskiego, sprzyjające rekonwalescencji.

Zasady przyjęcia do Zakładu obowiązują na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. poz 731 (Dz. U. Z 2008 r. nr 164 poz. 1027, z póź. zm. oraz art.33 a ust.2 z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dokumenty powinny zawierać:

Nazwa dokumentu Opis Link
Informacje ogólne Informacje ogólne do pobrania. but_pobierz
Wniosek o skierowanie do ZOL (zał. nr 1 + 1a – dla lekarza kierującego do ZOL i dla ZOL druki w załączeniu) but_pobierz
Wywiad pielęgniarski (zał. nr 2 druk w załączeniu) przeprowadzony przez pielęgniarkę i lekarza oddziału, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa opisujące stan zdrowia   i potwierdzająca konieczność skierowania do ZOL but_pobierz
Kwalifikacja pielęgniarska  Do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wg zmodyfikowanej skali Barthel  (zał.nr 2a druk w załączeniu) potwierdzona przez lekarza i pielęgniarkę! but_pobierz
Skala Glasgow (zał.nr 2b druk w załączeniu) – w przypadku zaburzeń przytomności but_pobierz
Skierowanie chorego do ZOL w  Prabutach + zaświadczenie lekarskie w przypadku współistnienia choroby psychicznej – zaświadczenia lekarza psychiatry, iż nie wymaga leczenia psychiatrycznego i może przebywać w placówce o profilu somatycznym

(zał.nr 3 + 3b druk w załączeniu)

but_pobierzbut_pobierz
Ocena stanu odżywienia w przypadku  zaburzeń połykania – kwalifikacja do żywienia dojelitowego – wykonana przez zespół ds. żywienia w szpitalu lub z poradni leczenia żywieniowego do karmienia dietą przemysłową (zał. nr 4 oraz zał. nr 5 ) druk w załączeniu but_pobierzbut_pobierz
Oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL nie są zajęte lub obciążone prawami osób trzecich (druk w załączeniu – wypełnia chory zał. 6 lub opiekun zał. 6 a) but_pobierzbut_pobierz
Wykaz rzeczy dla chorych po przyjęciu do ZOL (zał. nr 7) but_pobierz
Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja + ostatni odcinek renty, emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu (chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania)  
Aktualne wyniki badań diagnostycznych (krwi i moczu) oraz HBS, EKG i Rtg kl. piersiowej (opisy)  
W przypadku ran, odleżyn, drenów i cewników wymaz bakteriologiczny  
Kserokopia dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta oraz wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego, certyfikat szczepienia przeciwko SARS-CoV-2   

*** druki należy wypełnić dokładnie i czytelnie pod rygorem odmowy rozpatrzenia! ***

Wnioski prosimy składać w sekretariacie ZOL z dopiskiem „Skierowanie do ZOL”. O terminie przyjęcia osobę kierowaną do Zakładu zawiadamia telefonicznie lub pisemnie kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (proszę o podanie numerów kontaktowych z opiekunami chorej/go)
Zgodnie z regulaminem Zakładu ze świadczeń mogą również korzystać osoby nie spełniające w/w warunków przy pokryciu całości kosztów wynikających z pobytu w placówce.
z wyrazami szacunku

Prezes Przychodni Lekarskiej „JASIEŃ”
lek.med. Waldemar St. Słomiński
specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
lekarz chorób wewnętrznych i medycyny pracy
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Ewa Mędrek
specjalista pielęgniarstwa przewlekle
chorych i niepełnosprawnych
Zastępca Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Przychodnia Lekarska „Jasień” Sp. z o. o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Prabutach współrealizowała projekt pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Na projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20) przeznaczono blisko 250 mln zł, zrealizowany został w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów objętych projektem.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Nasza placówka zakwalifikowała się do powyższego projektu, otrzymaliśmy finansowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej w wysokości 255 821,90 zł, dzięki któremu mogliśmy wypłacić dodatkowe wynagrodzenia dla zespołu medycznego za ich codzienny trud oraz ciężką pracę w tak ciężkich czasach spowodowanych epidemią.